Get Adobe Flash player
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trường THPT Triệu Phong đạt được kết quả như sau :

        HUYỆN ỦY TRIỆU PHONG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG                          

                     

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

 

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trường THPT Triệu Phong đạt được kết quả như sau :

1- Về tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong toàn bộ giáo viên và học sinh đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Gắn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao của từng tổ chức, cá nhân trên cơ sở quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng năm học của ngành.

- Giáo viên của trường dự thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (đạt giải nhất ở cấp huyện và giải nhì cấp tỉnh)

- Triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra và đưa vào đánh giá thi đua công bằng, khách quan, chính xác.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

- Năm 2009 tập thể trường được huyện ủy Triệu Phong nêu gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động.

- Tổ chức cho cán bộ chủ chốt xây dựng kế hoạch nêu gương điển hình về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo công văn số 109 ngày 15/12/2009 của BCĐ Huyện Triệu Phong.

2-       Về việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao:

- Gắn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao của từng tổ chức, cá nhân trên cơ sở quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng năm học của ngành. Kết quả :

a) Chất lượng giáo dục:

* Năm học 2006-2007:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1728

5

0.3

482

27.9

1132

65.5

109

6.3

Hạnh kiểm

1728

842

48.7

704

40.7

160

9.3

22

1.3

                - Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: 01 giải

                - Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 19 giải

                - Đạt giải TDTT cấp tỉnh: 02 giải

     

 

 * Năm học 2007-2008:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1763

10

0.57

498

28.25

1109

62.9

146

8.28

Hạnh kiểm

1763

1089

61.8

493

28

134

7.5

47

2.7

- Đạt giải quốc gia: 3 em

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi giỏi tỉnh : 30 em.

  Trong đó đội tuyển Sử đạt giải nhất ; Đội tuyển Văn , Toán đạt giải khuyến khích toàn tỉnh.

       *  Năm học 2008-2009:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1760

22

1.25

506

28.75

1081

61.42

151

8.5

Hạnh kiểm

1760

1226

69.66

356

20.23

105

5.97

73

4.15

- Kỳ thi học sinh giỏi giải quốc gia: 1giải (Giải 3)

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi giỏi tỉnh: 23 giải

Trong đó: Giải nhất đồng đội môn lịch sử; giải khuyến khích đồng đội môn Văn và Toán

       *  Năm học 2009-2010:

Xếp loại

Tổng số HS

Giỏi/Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Văn hóa

1591

24

1,51

548

33,44

945

59,40

74

4,65

Hạnh kiểm

1591

1183

74,36

276

17,35

114

7,17

18

1,13

-          Đỗ đại học cao đẳng : 37% (thứ 5 toàn tỉnh)

-          Tỉ lệ TN 12: 98,89%

-          Học sinh đạt giải trong các kỳ thi giỏi tỉnh: 43 giải

  Trong đó: Đội tuyển Toán, Hóa đạt giải 3 đồng đội.

 b) Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhiệm vụ của ngành:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo” Phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.   

- Cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

                - Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà Đảng và Nhà nước phát động.

                - Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học của ngành.

Kết quả: - Năm học 2006-2007: trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp tỉnh

                                - Năm học 2007-2008: trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

(Giám đốc sở  giáo dục tặng giấy khen).

-          Năm học 2009-2010: trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc

3) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ giáo viên:

                - 100% cán bộ giáo viên trong đơn vị chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có CBGV vi phạm về đạo đức Nhà giáo và qui chế của đơn vị.

                - 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Kết quả thi đua:

                * Năm học 2006-2007:          Tổng số CBGV: 68

                - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01

                - Giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 03

                - Chiến sĩ thi đua cấp ngành: 03

                - Giáo viên giỏi cấp ngành: 06

                - Chiến sĩ thi đua cấp trường 02.

                - Giáo viên giỏi cấp trường: 12

                - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 15

                - Lao động giỏi: 24

                - Không xếp loại : 02 (đi học thạc sĩ)

                * Năm học 2007-2008:          Tổng số CBGV: 70

                + Bộ giáo dục tặng bằng khen: 01đ/c

                + Cấp cơ sở:                           - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 01

- Được Giám đốc sở GD-ĐT tặng giấy khen: 05

                                                                - Lao động giỏi: 41

                + Cấp trường:          - Hoàn thành nhiệm vụ: 20

- Không xếp loại : 01

                + Tập thể tổ tiên tiến:  Tổ Sử-Giáo dục được Giám đốc sở tặng giấy khen.

                * Năm học 2008-2009:          Tổng số CBGV: 70

                + Cấp tỉnh:                               - UBND Tỉnh tặng bằng khen : 01

                + Cấp cơ sở:                           - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02

- Được Giám đốc sở GD-ĐT tặng giấy khen: 04

                                                                - Lao động giỏi: 51

                + Cấp trường:          - Hoàn thành nhiệm vụ: 12

                + Tập thể tổ tiên tiến: Tổ Văn được Giám đốc sở tặng giấy khen.

                + Trường được UBND Huyện công nhận đơn vị văn hóa

* Năm học 2009-2010:          Tổng số CBGV: 69

                + Cấp tỉnh:                               - UBND Tỉnh tặng bằng khen : 02

                + Cấp cơ sở:                           - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03

- Được Giám đốc sở GD-ĐT tặng giấy khen: 04

                                                                - Lao động giỏi: 49

                + Cấp trường:          - Hoàn thành nhiệm vụ: 10

                + Tập thể tổ tiên tiến: 10/12. Trong đó Tổ Toán: Giám đốc sở tặng giấy khen.

                4- Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

a)Việc lãnh, chỉ đạo:

                Cấp ủy, BGH đã quán triệt đến cán bộ giáo viên và học sinh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở đó Nhà trường xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động:

                - Tiết kiệm trong tiếp khách, mua sắm, sửa chữa...

                - Tiết kiệm trong việc sử dụng điện thoại, điện chiếu sáng, quạt

                - Tiết kiệm trong chế độ đi công tác, hội họp

                - Tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản

                b) Kết quả thực hiện:

- Sau khi đã hoàn thành các nội dung chi phục vụ cho công tác dạy- học, tiết kiệm các khoản chi từ các hoạt động như sử dụng điện sáng, điện thoại.... với số tiền Năm 2008:79.109.000đ ; Năm 2009:89.904.700đ

5- Về công tác xây dựng Đảng:

                - Cấp ủy thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Cấp ủy vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh trong việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015, việc xây dựng, thảo luận góp ý báo cáo chính trị được tổ chức nghiêm túc, lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung.

- Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới nên số đảng viên trong chi bộ ổn định mặc dù hàng năm số lượng đảng viên thuyên chuyển tương đối nhiều.

                Kết quả:  xếp loại đảng viên từ năm 2007 đến 2009: (Năm 2010 chưa tổng kết)

Nội dung

2007

2008

2009

Tổng số đảng viên tham gia xếp loại

20

22/23

19/21

Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3

2

4

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

15

19

12

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành  nhiệm vụ

2

1

3

Đảng viên đủ tư cách còn hạn chế một số mặt

0

0

0

- Chi bộ nhiều năm liền đạt "Trong sạch vững mạnh"            

 Trên đây là báo cáo thành tích 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ giáo viên, đảng viên trong chi bộ trường THPT Triệu Phong. Trong thời gian sắp tới tập thể cán bộ giáo viên, đảng viên trường THPT Triệu Phong sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc vận động trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh góp phầp giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                Triệu Phong, ngày 7 tháng 10 năm 2010

                                                                                                              TM CẤP ỦY

                                                                                                          BÍ THƯ CHI BỘ

 

                                                                                                         Phan Thị Hoài

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:130759
Đang online:1

Video

Liên kết

LIÊN KẾT NHANH